Norsk Reirregistrering samler viktig informasjon på norske fuglers reproduksjon ved bruk av enkle og standardiserte metoder.

Insamlede data analyseres, og resultatene brukes i externe forskningsprosjekt hvor det er behov for data fra bestemte arter eller områder. Dataene kan også brukes til å undersøke trender hos enkeltarters hekkesuksess.

En arts bestandstørrelse er avhengig av overlevelesesevnen, spredning og produktivitet. NRR kan være med å å bringe kritisk kunnskap om problemene ligger i hekketide.

Det er enkelt å delta, så alle som ønsker kan lett bidra med observasjoner. Dette er dessuten en enkel måte å bidra med viktig informasjon til vern av norske fuglearter. Om det dreier seg om ei enkel fuglekasse i hagen, eller et større prosjekt, er all informasjon prosjektet får inn viktig.

Som regel er det vanskeligste å finne et reir! Når du først har funnet et reir, og artsbestemt fuglen, er det bare å notere lokaliteten og levestedet (habitaten) før detaljer om reirets innhold noteres for minst besøk.
Ved å gjøre dette er du med på å bidra med viktig informasjon til et av verdens viktigste overvåkingsprosjekt.

The Norwegian Nest Record Scheme (NRR) gathers vital information on the productivity of Norwegian birds, using simple, standardised techniques.

NRR data are analysed and the results are published in external projects where Nest Record data is required. Nest record data may also used to investigate the causes of species-specific trends in breeding success.

A species’ population size is dependent on survival rates, movements of individuals and levels of productivity. The NRR may be able to provide the vital evidence needed to confirm whether a species in decline is encountering problems at the nesting stage.

To participate in NRR is very simple, so it is accessible to everyone. It provides an ideal opportunity for you to participate in the conservation of Norway's birds. So, whether you can monitor a single garden nestbox or are carrying out a larger study, please submit your records to us.

Often the most difficult part of nest recording is to actually find a nest! Once you have found one and identified the species, you simply record the nest site and habitat, before detailing the nest contents on at least two visits. By doing so you will be making a valuable contribution to one of the world’s foremost bird monitoring schemes


Siste nytt (kunngjøringer)

Pekere i menyen vil bli operative etter hvert.

Updates

All the links in the menue on the left side are not yet set up.


Siste oppdaterte dokument

31. mai 2022 (pekere)
10. mars 2020 (my mal)
10. juni 2007 (hjemmesidene satt opp)

Menysiden oppdateres hver gang! Listen ovenfor inkluderer kun de siste tre måneder og/eller siste 10 oppdateringer.

Most recent updated documents

31 May 2022 (links)
10 March 2020 (new lay-out)
10 June 2007 (homepages established)

The menue is updated every time. The list above includes only updated pages the past three months and/or last 10 updates.


Ansvarlig redaktør: Leif Yngve Gjerde.
http://reir.no
http://fuglereir.no


web counter
web counter

besøkende siden 16. mai 2011